Statut

Beograd, maj 2015.


I OSNOVNE ODREDBE

 

Član 1.

Predmet Statuta

Ovim Statutom Republikanska stranka – Republikánus párt uređuje i definiše: svoj naziv, simbole vizuelnog identiteta, sedište, ciljeve i  načela  delovanja,  načine  informisanja,  prava i obaveze članova/članica, oblike organizovanja, organe i tela Stranke, načine njihovog izbora i opoziva, imenovanja i smenjivanja,  trajanje mandata,  sredstva za rad,  prestanak rada,  kao i druga pitanja od interesa za članstvo i rad   Stranke.

Član 2.

Osnovni principi i načela organizovanja i delovanja

Republikanska stranka – Republikánus párt (u daljem tekstu RS i/ili Stranka)  je  stranka  koja zastupa interese mađarske nacionalne zajednice. Republikanska stranka – Republikánus párt okuplja i građane i građanke svih ostalih nacionalnih zajednica i štiti njihova narodna, kulturna, jezička i verska nasleđa i  vrednosti.

RS je savremena stranka, jer uvažava, zastupa i promoviše sve moderne aspekte i dostignuća  civilizovanog društva.

RS je slobodarska stranka, jer promoviše pojam, ideju i sistem slobode za svakog  pojedinca.

RS je narodna i socijalna stranka, jer zastupa i bori se za interese svih društvenih slojeva.

Član 3.

Nazivsedištepredstavljanje i zastupanje

Naziv političke stranke je: Republikanska stranka – Republikánus   párt.

Skraćeni naziv političke organizacije je:  RS-RP.

RS je pravno lice. Stranku predstavlja predsednik/predsednica. Skupština RS može ovlastiti druge osobe da zastupaju i predstavljaju RS u skladu sa ovim   Statutom.

Sedište Stranke je u  Beogradu.

Član 4.

Ciljevi delovanja

Republikanska stranka – Republikánus párt deluje  kao  samostalna  stranka  slobodnih, ravnopravnih, slobodoumnih i odgovornih članova, koji politički i društveno deluju zarad ostvarenja sledećih programskih načela i  ciljeva:

 1. unapređenje osnovnih ljudskih prava mađarske nacionalne manjine, svih građana Srbije i ostalih nacionalnih manjina,
 2. pravo glasa svih državljana Srbije,
 3. slobodni i nezavisni mediji i njihovo unapređenje po pitanju informisanja mađarske nacionalne manjine u cilju bolje povezanosti sa građanima Srbije i  ostalim  nacionalnim zajednicama u  Srbiji,
 4. slobodni izbori,
 5. povratak svih oblika imovine, sprovođenje zakona o  restituciji,
 6. jednakost polova,
 7. porezi, fiskalna i bankarska politika,
 8. ekonomski oporavak Srbije,
 9. povratak naših ljudi iz dijaspore,
 10. reforma birokratije,
 11. zakon o radu i penzionom osiguranju,
 12. narodne penzije svim državljanima Srbije,
 13. nacionalno pitanje – natalitet Srbije,
 14. pravo na besplatnu zdravstvenu zaštitu,
 15. zalaganje za prava osoba sa invaliditetom,
 16. uvođenje obavezne vojne obuke,
 17. pravni sistem i policija,
 18. pomaganja svim građanima republike Srbije bez obzira na nacionalnu opredeljenost i pružanje svih vrsta državne zaštite građanima koji žive van republike  Srbije,  a  posebno se odnosi na državljane koji žive na prostorima bivše   Jugoslavije,
 19. poštovanje svih potpisanih sporazuma sa Evropskom Unijom i Međunarodnom zajednicom    i otvaranje kako političkog, tako i ekonomskog puta saradnje prema celom svetu, a shodno interesima države Srbije,
 20. uspostavljanje ravnomernog regionalnog razvoja i decentralizacije  Srbije,
 21. pitanje ratnih veterana, nestalih lica i osobe sa invaliditetom koje su posledice učestvovanja u ratu zahvaćenom na području bivše  Jugoslavije,
 22. otvaranje tajnih dosijea,
 23. odlučna borba protiv političkog kriminala koji je trenutno u Srbiji, i više nego očigledne korupcije u svim sferama društvenog i ekonomskog   života.

Član 5.

Ostvarivanje  programskih ciljeva

RS deluje na osnovu principa iz Člana 2. i ostvaruje načela i ciljeve iz Člana 4. ovog Statuta i rukovodi se demokratskim i ne nasilnim parlamentarnim i van parlamentarnim sredstvima.

RS ne prihvata ne demokratske, totalitarne niti bilo koje druge nasilne  metode,  principe i oblike političkog  delovanja.

Oblici i metode delovanja RS  su:

 1. realizacija konkretnih programa;
 2. pokretanje građanskih inicijativa;
 3. učešće na izborima i vođenje predizborne kampanje;
 4. vršenje vlasti i aktivnosti u skupštinama na svim  nivoima;
 5. delovanje u javnom životu i sopstveno izdavaštvo;
 6. aktivnosti u državnim organima i organima lokalne  samouprave;
 7. učešće u drugim oblicima neposrednog izjašnjavanja  građana;
 8. saradnja sa sindikatima;
 9. saradnja sa udruženjima građana i nevladinim  organizacijama;
 10. saradnja sa strankama slične orijentacije iz inostranstva, a posebno iz zemalja  regiona;
 11. humanitarne i druge dobrotvorne akcije i afirmacija društvene  solidarnosti;
 12. naučna obrada društvenih problema i predlaganje  rešenja.

Član 6.

Područje delovanja

RS deluje na području Republike  Srbije.

RS može da deluje i u inostranstvu, posebno u zemljama u kojima privremeno žive i rade državljani Republike Srbije. O delovanju RS u stranim državama  odluke  donosi  Izvršni  odbor, u okvirima pravnog poretka dotične  države.

Član 7.

Javnost rada

Rad i delovanje RS je javno. Javnost rada i delovanje članstva, organa kao i RS u celini   se ostvaruje na javnim skupovima, tribinama, učestvovanju na okruglim stolovima i na  druge  načine javnog delovanja.

Svojim radom RS teži ka tome da uspostavlja odnose sa građanima, delujući  na  javno mnjenje građana, birača, simpatizera i članova  RS.

Sednicama i sastancima organa RS koje su otvorene za javnost, kao i konferencijama za medije, saopštenjima za javnost, izdavanjem publikacija i putem interneta osigurava se javno delovanje RS.

Organi RS mogu da raspravljaju i odlučuju bez prisustva javnosti o unutar stranačkim pitanjima.

Član 8.

Odnosi sa drugim političkim organizacijama i saradnja

RS se može udruživati u političke koalicije, koje mogu biti trajnog ili privremenog karaktera.

Formiranje koalicije RS vrši na  osnovu ciljeva  utvrđenih  u svom  Programu i  u skladu sa ovim Statutom.

Odlukom Nacionalnog republikanskog veća, RS može ostvariti međunarodnu saradnju na osnovu svoje platforme o međunarodnoj  saradnji.

Član 9.

Simboli RS

Logotip RS se sastoji od terazijske vage plave boje, oko koje  je postavljen venac crvene  boje. Ova dva elementa opisuje kružnica plave boje koja je istovetna boji terazijske vage.  U  sredini logotipa, plavom bojom je ispisan kraći naziv Stranke ''RS –   RP’’,

Crvena boja je RGB paleta: 198, 54,60 i CMYK paleta: 0, 90, 70,   10.

Plava boja je RGB paleta: 12, 64, 118 i CMYK paleta: 100, 72, 0,   19.

RS ima tri varijante zastave, i to: zastavu bele boje u srazmeri 2:1 sa logotipom Stranke  iz stava 1. ovog člana Statuta, zastavu plave boje u srazmeri 2:1 sa logotipom Stranke čiji su elementi u potpunosti bele boje i zastavu  crvene boje u srazmeri 2:1 sa logotipom Stranke čiji    su elementi u potpunosti bele  boje.

II ČLANSTVO

Član 10.

Članstvo i uslovi članstva

Članstvu Stranke može pristupiti osoba  koja:

 • ima 18 ili više godina starosti,
 • poseduje državljanstvo Republike Srbije,
 • prihvata Program i Statut RS,
 • je spremna da promoviše ciljeve, stavove i politiku  Stranke,
 • nije član neke druge stranke registrovane na teritoriji Republike  Srbije.

Članstvu RS ne može da pristupi  osoba:

 • koja je prethodno isključena ili je istupila iz RS,
 • čije ponašanje i javni stavovi nisu u skladu sa Programom i Statutom  RS.

Izuzetno, osoba koja je napustila RS može ponovo postati član stranke, uz saglasnost Nacionalnog  republikanskog veća.

Član 11.

Učlanjenje

Učlanjenje u RS vrši se popunjavanjem i potpisivanjem pristupnice   RS.

Odluku o primanju u članstvo donosi Opštinski ili Gradski odbor,  odnosno  poverenik  ili Predsedništvo RS.

Svaki član pristupanjem i primanjem u članstvo RS postaje pripadnik opštinske ili gradske organizacije stranke, shodno mestu prebivališta. Izuzetno, članovi sa statusom učenika    i studenta mogu biti pripadnici organizacije prema privremenom mestu   boravka.

Članstvo u RS može da bude i počasno. Odluku o primanju u počasno članstvo donosi Nacionalno republikansko veće na predlog Predsedništva RS. O počasnim članovima stranka vodi posebnu evidenciju.

RS vodi jedinstvenu evidenciju članova. Izgled i postupak upisa i brisanja članova  kao    i način raspolaganja podacima o članovima se utvrđuje posebnim Pravilnikom koji donosi Nacionalno republikansko veće na predlog Predsedništva   RS.

Član 12.

Prava i obaveze članova

Članovi RS imaju prava i  obaveze:

 • učestvovanja u kreiranju, sprovođenju i ostvarivanju politike  Stranke;
 • da poštuje Statut i Program RS i da poštuju i sprovode odluke stranačkih  organa;
 • da bira i bude biran u tela Stranke;
 • da redovno prisustvuje sastancima organizacija i telima Stranke kojima  pripada;
 • da otvoreno i samostalno pokreće inicijative koje su usklađene sa Statutom i osnovnim programskim i političkim načelima i stavovima  Stranke;
 • da budu kandidovani na stranačkim listama za republičke, pokrajinske i lokalne  izbore;
 • da budu nominovani za predsednika Republike Srbije;
 • da budu informisani o stranačkim aktivnostima i da u istima  učestvuju;
 • da redovno plaća članarinu;
 • da ostvaruje druga prava i da izvršava druge obaveze koje su u skladu sa  odredbama Statuta Stranke.

Član RS ne može istovremeno da obavlja dužnosti predsednika u više od jednog od organizacionog  tela Stranke.

Član 13.

Članarina

Član je dužan da redovno plaća članarinu. Članarina se plaća na godišnjem  nivou.

Visina članarine zavisi od vrste primanja i socijalnog stanja svakog člana i deli se po kategorijama:

 • za zaposlene;
 • za nezaposlene, učenike, studente i penzionere;
 • za članove koji ostvaruju naknade koji proističu iz mandata  RS;
 • za članove koji primaju redovnu platu iz mandata RS.

Obaveze, prava kao i visina članarine iz prethodnih stavova ovog člana Statuta utvrđuju  se odlukom Nacionalnog republikanskog  veća.

Svaki član može prema svojoj slobodnoj volji da daje materijalnu podršku RS u vidu donacija i drugih oblika  pomoći.

Pružanjem materijalne pomoći RS niko ne može da ostvari bilo kakva dodatna niti posebna prava i privilegije.

Član 14.

Član RS koji nije izmirio obaveze po osnovi plaćanja članarine za  tekuću godinu,  ne  može da bira, niti da bude biran u svojstvu kandidata za stranačke funkcije, niti da  bude kandidat RS na republičkim, pokrajinskim i lokalnim izborima, kao ni da bude nominovan za kandidata na predsedničkim  izborima.

Član 15.

Sekretar RS svakih šest meseci obaveštava opštinske, odnosno gradske organizacije RS   o izvršavanju obaveze članova u vezi sa plaćanjem   članarine.

Član 16.

Prestanak članstva

Članstvo u RS prestaje:

 1. istupanjem iz Stranke,
 2. isključenjem,
 3. učlanjivanjem u neku drugu stranku koja je registrovana u Republici  Srbiji,
 4. kandidovanjem na izborima bez prethodne saglasnosti  Stranke,
 5. podnošenjem pisane ostavke na članstvo ili dužnost u predstavničkim, izvršnim  i  drugim organima vlasti, a bez prethodne saglasnosti nadležnih organa   RS,
 6. u slučaju smrti.

Član ima pravo da istupi iz članstva RS podnošenjem pisane izjave o   istupanju.

Član RS može biti isključen iz Stranke ukoliko teže povredi  članske  obaveze,  a naročito zbog nepoštovanja Statuta i  Programa.

Član 17.

Opštinski, odnosno gradski odbor RS donosi odluku o prestanku članstva zbog  ne izmirenja obaveza po osnovu plaćanja članarine u slučaju da član ne izmiruje obaveze za period  od dvanaest meseci ili duže, kao i u svim drugim slučajevima gde se utvrdi da je došlo do prestanka članstva.

Procedura disciplinskog postupka precizira se Pravilnikom o disciplinskom   postupku.

Odluka iz stava 1. ovog člana mora se članu dostaviti u pisanom obliku, uz adekvatno obrazloženje.

Član ima pravo žalbe Statutarnoj komisiji u roku od 8 dana od dostavljanja rešenja o prestanku članstva. Statutarna komisija je dužna da odluči o žalbi u roku od 30 dana od dana podnošenja žalbe.

Do konačne odluke, sva prava, dužnosti i obaveze člana miruju. Odluka Statutarne komisije RS je  konačna.

Član 18.

Nakon prestanka članstva u RS, bivši član može ponovo da se učlani u Stranku u skladu   sa Statutom.

III ORGANIZACIJA STRANKE

Član 19.

RS je organizovana prema teritorijalnom  principu.

RS može u određenim slučajevima da bude organizovana drugačije, o čemu odlučuje Nacionalno  republikansko veće.

Član 20.

Osnovi organizacije

Članstvo RS teritorijalno je organizovano u sledećim oblicima   delovanja:

 • Stranka
 • Pokrajinski odbor
 • Okružni odbor
 • Gradski odbor
 • Opštinski odbor
 • Mesni odbor.

U pojedinim naseljima i delovima većih naselja, opština i gradova, kao i u gradovima i opštinama u kojima nije osnovana organizacija RS deluju poverenici   RS.

Poverenika RS u tim slučajevima imenuje predsednik RS pismenom   odlukom.

RS može imati i ogranke osnovane u inostranstvu od  strane  državljana  Republike  Srbije, koji privremeno borave van zemlje i koji su članovi Stranke. Način osnivanja, organizovanja i delovanja ovih ogranaka, kao i teritorija za koju se osnivaju  reguliše  se  zasebnim Pravilnikom.

Član 21.

Posebni  vidovi organizovanja

Za pojedina područja političkog i društvenog delovanja, RS može da osnuje savete,  komisije, komitete i odbore.

Sve članice RS su deo Foruma žena  RS.

Svi članovi RS do 27 godina starosti deo su Republikanske   omladine.

Svi članovi RS sa statusom studenta univerziteta koji deluju na teritoriji Republike Srbije deo su Republikanskog studentskog  kluba.

Svi članovi RS sa statusom penzionera, odnosno koji imaju preko 65 godina starosti, deo   su Seniorskog republikanskog  saveta.

IV ORGANI STRANKE

Član 22.

RS je jedinstvena politička organizacija koja obuhvata celokupno članstvo i sve organizacione oblike Stranke na području Republike   Srbije.

RS u pravnom sistemu deluje kao jedno pravno  lice.

Član 23.

Organi Stranke

Organi RS su:

 1. Skupština,
 2. Nacionalno republikansko veće,
 3. Predsednik,
 4. Zamenik predsednika,
 5. Potpredsednici,
 6. Predsedništvo,
 7. Statutarna komisija,
 8. Nadzorna komisija,
 9. Politički savet,
 10. Izvršni odbor i
 11. Direktor.

Član 24.

Skupština

Skupština RS je najviši organ odlučivanja u Stranci. Skupština RS može biti izborna i  radna.

Izborna skupština može biti redovna i  vanredna.

Redovna izborna skupština održava se po pravilu na svake 4 godine, odnosno u roku od 6 meseci od dana održavanja izbora za narodne poslanike Narodne skupštine Republike Srbije, u slučaju da je RS imala svoje kandidate na tim   izborima.

Vanredna izborna skupština održava se u roku od 30 dana u slučajevima koji su utvrđeni ovim Statutom i drugim opštim aktima  Stranke.

Izbornu skupštinu RS saziva  Predsednik.

Izbornu skupštinu može sazvati 2/3 većina članova Nacionalnog republikanskog veća, uz priloženi obrazloženi predlog barem 2/3 svojih   članova.

Nacionalno republikansko veće, na predlog Predsednika Stranke, bira Organizacioni odbor koji rukovodi pripremama izborne  skupštine.

Radna skupština se održava svake godine i saziva je Predsednik   RS.

Predsednik  RS  mora  sazvati  radnu  skupštinu  na  predlog  Predsedništva,  ili najmanje

2/3 članova Nacionalnog republikanskog  veća.

Predsednik RS na predlog Predsedništva imenuje Organizacioni odbor koji se bavi pripremama  radne skupštine.

Član 25.

Odluka o sazivanju Skupštine dostavlja se svim organima i organizacionim strukturama RS najkasnije 15 dana pre održavanja radne skupštine, odnosno 30 dana pre dana održavanja izborne skupštine.

Skupština RS:

Član 26.

 1. utvrđuje osnovna načela politike RS;
 2. donosi Program RS;
 3. donosi Statut RS;
 4. donosi deklaracije, utvrđuje smernice i stavove RS;
 5. donosi odluku o udruživanju RS u šire političke saveze u inostranstvu, spajanju Stranke sa drugim političkim strankama ili organizacijama u novu političku stranku ili drugu organizaciju i donosi odluku o prestanku rada  Stranke;
 6. bira i razrešava Predsednika RS;
 7. donosi odluku o izboru lica koje zastupa RS ispred nadležnog Ministarstva i ostalih državnih organa;
 8. bira 25 članova stalnog sastava Nacionalnog republikanskog veća, 5 članova Statutarne komisije i 5 članova Nadzorne komisije;
 9. razmatra i prihvata izveštaj o radu Predsednika, Predsedništva i Nacionalnog republikanskog veća;
 10. odlučuje o poverenju Predsedniku i članovima Nacionalnog republikanskog veća, kao i o raspuštanju Nacionalnog republikanskog veća;
 11. donosi Poslovnik o svom radu;
 12. razmatra ostala pitanja vezana za delovanje Stranke.

Član 27.

Skupština RS sastoji se od:

 1. članova Nacionalnog republikanskog veća, a koji su članovi Nacionalnog republikanskog veća zaključno sa danom donošenja odluke o zakazivanju  Skupštine;
 2. izabranih delegata u srazmeri koju utvrdi Nacionalno republikansko veće, na predlog Izvršnog odbora, a koje biraju opštinski i gradski odbori, a od kojih najmanje 30% mora biti predstavnika osoba manje zastupljenog pola;
 3. republički i pokrajinski poslanici, funkcioneri koje bira  Narodna  skupština  Republike Srbije i Skupštine autonomnih pokrajina i članovi Vlade Republike Srbije i Vlada autonomnih pokrajina;
 4. članova Političkog saveta;
 5. članova Statutarne komisije i članova Nadzornog  odbora;
 6. predsednika Izvršnog odbora, zamenika predsednika Izvršnog odbora i članova  Izvršnog odbora;
 7. predsednice i potpredsednica Foruma žena;
 8. delegatkinja Foruma žena u broju koji utvrdi Nacionalno republikansko veće na osnovu predloga Izvršnog odbora Stranke;
 9. predsednika i potpredsednika Republikanske omladine;
 10. delegata Republikanske omladine u broju koji utvrdi Nacionalno republikansko veće na osnovu predloga Izvršnog odbora Stranke;
 11. predsednika i potpredsednika Republikanskog studentskog  kluba;
 12. delegata Republikanskog studentskog kluba u broju koji utvrdi Nacionalno republikansko veće na osnovu predloga Izvršnog odbora Stranke;
 13. predsednika i potpredsednika Seniorskog republikanskog  saveta;
 14. delegata Seniorskog republikanskog saveta u broju koji utvrdi Nacionalno republikansko veće na osnovu predloga Izvršnog odbora Stranke;
 15. članova RS koji su nosioci najviših funkcija u lokalnoj samoupravi, a posebno gradonačelnici, predsednici opština, predsednici skupštine grada, predsednici skupštine opštine i njihovi zamenici.

Član 28.

Skupština RS može punovažno odlučivati ako sednici prisustvuje 2/3 većina od ukupnog broja delegata Skupštine, a odluke donosi većinom glasova prisutnih   delegata.

Poslovnikom o radu ili posebnom odlukom Skupština može predvideti poseban postupak donošenja odluka u više krugova izjašnjavanja pri čemu se iz postupka izjašnjavanja odbacuju predlozi sa manjim bojem glasova, sve dok se izjašnjavanjem ne utvrdi predlog koji je dobio potrebnu većinu glasova predviđenu  Statutom.

Statut i Program RS prihvataju se i mogu da se menjaju 2/3 većinom glasova  od  ukupnog broja članova Skupštine.

Član 29.

Skupština može odlučiti da glasanje za članove organa RS bude javno. Skupština bira svoja radna tela postupkom javnog   glasanja.

U slučaju istog broja dobijenih glasova, dva prvoplasirana  kandidata,  izbori  se ponavljaju između dva prvoplasirana kandidata, koji imaju isti broj dobijenih glasova iz prethodnog kruga.

Član 30.

U slučaju da Skupština izglasa ne poverenje i razreši Predsednika RS, njemu prestaje mandat i raspisuju se izbori za Predsednika RS koji moraju biti održani u roku od 30 dana.

U slučaju da Skupština izglasa nepoverenje i razreši Nacionalno republikansko veće, raspisuju se izbori za članove Nacionalnog republikanskog veća i nakon sprovedenog postupka Skupština u istom sastavu bira novo Nacionalno republikansko   veće.

U slučaju da Skupština izglasa ne poverenje i razreši dužnosti člana Nacionalnog republikanskog veća na prvoj sledećoj sednici tog organa izvršiće se kooptiranje novog člana organa prema broju dobijenih glasova na izbornoj Skupštini. Ukoliko nema  ne  izabranih kandidata, novi član organa biće izabran na prvoj sledećoj radnoj   skupštini.

Član 31.

Nacionalno  republikansko veće

Nacionalno republikansko veće je najviši organ odlučivanja u Stranci između dva zasedanja Skupštine RS.

Nacionalno republikansko veće se sastaje najmanje jednom u tri   meseca.

Sednicu Nacionalnog republikanskog veća saziva Predsednik  Stranke  ili  Predsedništvo Stranke.

Nacionalno  republikansko veće:

Član 32.

 1. stara se o sprovođenju osnovnih načela politike i odluka RS utvrđenih na Skupštini Stranke;
 2. utvrđuje predlog Programa i Statuta Stranke, kao i predlog njihove izmene i  dopune;
 3. razmatra o svim političkim, ekonomskim, društvenim i drugim pitanjima vezanim za delovanje Stranke i o tome zauzima stavove i donosi  odluke;
 4. na predlog Predsedništva Stranke određuje i donosi predizbornu i izbornu strategiju Stranke;
 5. na predlog Predsedništva Stranke utvrđuje izborni Program Stranke i  odlučuje  o  učešću Stranke na izborima na svim  nivoima;
 6. na predlog Predsedništva Stranke raspravlja i utvrđuje listu kandidata za izbore za narodne poslanike republičkog i poslanike pokrajinskih  parlamenata;
 7. na predlog Predsedništva Stranke raspravlja i utvrđuje stranačku nominaciju kandidatu za izbore za predsednika Republike  Srbije;
 8. na predlog Predsednika RS imenuje šefa Centralnog izbornog štaba  Stranke;
 9. nakon održanih republičkih izbora za narodne poslanike i pokrajinskih izbora za poslanike, vrši temeljnu analizu o postignutom izbornom uspehu RS, pri tom uzimajući u obzir postignuti uspeh Stranke na prethodnim izborima upoređujući ga sa učinkom drugih stranaka;
 10. na predlog Predsednika RS odlučuje o koalicijama RS sa drugim političkim strankama i organizacijama na svim nivoima;
 11. na predlog Predsednika RS odlučuje o učešću RS u Vladi Republike  Srbije  i  o  kandidatu za mandatara za predsednika Vlade Republike   Srbije;
 12. razmatra i usvaja izveštaj Predsednika Stranke;
 13. razmatra i usvaja izveštaj Izvršnog odbora;
 14. pokreće postupak za izglasavanje nepoverenja predsedniku i potpredsednicima Stranke na obrazloženi predlog 2/3 članova Nacionalnog republikanskog   veća;
 15. na predlog Predsednika RS imenuje i razrešava članove Izvršnog odbora  Stranke;
 16. na predlog Izvršnog odbora donosi odluku o visini, kriterijumima i uslovima plaćanja, načinu prikupljanja i raspodeli članarine;
 17. saziva izbornu Skupštinu;
 18. donosi odluku o načinu izbora za izbor organa Stranke;
 19. podnosi Skupštini RS izveštaj o radu;
 20. donosi Poslovnik o svom radu i druge opšte akte RS iz svoje  nadležnosti;
 21. na predlog Predsedništva RS donosi finansijski plan  RS;
 22. na predlog Predsedništva donosi odluku o kooptiranju novog člana Nacionalnog republikanskog veća;
 23. donosi odluku o kolektivnom učlanjenju i odlučuje o prijemu drugih političkih stranaka, sindikata, udruženja građana i drugih organizacija u članstvo  Stranke;
 24. donosi odluku o međunarodnom udruživanju RS;
 25. donosi odluku o promeni adrese sedišta RS;
 26. utvrđuje usklađenost Pravilnika o delovanju Foruma žena, Republikanske omladine i Seniorskog republikanskog saveta sa Statutom RS;
 27. menja pojedine odredbe Statuta ukoliko je promena neophodna zbog usklađivanja sa zakonima i Ustavom Republike Srbije  i
 28. obavlja i druge poslove u skladu sa ovim Statutom i opštim aktima  Stranke.

Svi predlozi koji se dostavljaju Nacionalnom republikanskom veću na razmatranje prethodno moraju da budu dostavljeni Statutarnoj komisiji da bi dobili potvrdu o usklađenosti    sa Statutom.

Nacionalno republikansko veće u izuzetnim slučajevima može pojedine poslove iz svoje nadležnosti da delegira i prepusti drugim organima   Stranke.

Član 33.

Sednica Nacionalnog republikanskog veća može biti održana samo ako je prisutna 2/3 većina članova Nacionalnog republikanskog veća, a odluke se donose 2/3 većinom glasova prisutnih članova, osim ako Statutom ili Poslovnikom Nacionalnog republikanskog veća nije drugačije predviđeno.

Za donošenje odluke o pokretanju postupka za izglasavanje nepoverenja predsedniku potrebna je 2/3 većina od ukupnog broja članova Nacionalnog republikanskog    veća.

Nacionalno republikansko veće o svim pitanjima po pravilu odlučuje javno, osim u slučajevima utvrđenim Statutom i Poslovnikom Nacionalnog republikanskog   veća.

Član 34.

Sednicom Nacionalnog republikanskog veća rukovodi Predsednik   RS.

Predsednik RS je u obavezi da sazove sednicu Nacionalnog  republikanskog  veća  ukoliko to zatraži 2/3 članova Nacionalnog republikanskog veća ili 2/3 većina opštinskih i gradskih odbora RS.

Član 35.

Nacionalno republikansko veće  čine:

 1. članovi Predsedništva Stranke;
 2. stalni sastav od 25 članova Stranke koje bira  Skupština;
 3. po jedan član iz svakog opštinskog i gradskog odbora RS kojeg imenuje njegov matični opštinski odnosno gradski odbor;
 4. predsednici okružnih odbora RS;
 5. predsednici pokrajinskih odbora RS;
 6. predsednici gradskih i opštinskih odboraRS;
 7. članovi Političkog saveta;
 8. predsednica Foruma žena;
 9. predsednik Republikanske omladine;
 10. predsednik Republikanskog studentskog kluba;
 11. predsednik Seniorskog republikanskog saveta;
 12. predsednik Statutarne komisije;
 13. predsednik Nadzorne komisije;
 14. predsednik Izvršnog odbora;
 15. poslanici republičke skupštine i pokrajinskih skupština, ako su članovi  RS;
 16. članovi Vlade Republike Srbije,ako su članoviRS;
 17. predsednik, potpredsednici i članovi vlade autonomnih pokrajina, ako su članovi  RS;
 18. članoviRS koji su nosioci najviših funkcija u lokalnoj samoupravi, a posebno gradonačelnici, predsednici opština, predsednici skupštine grada, predsednici skupštine opštine i njihovi zamenici;

Član 36.

Predsednik RS je po funkciji ujedno i predsednik Nacionalnog republikanskog   veća.

Nacionalno republikansko veće na predlog Predsednika RS bira sekretara Nacionalnog republikanskog veća.

Član 37.

Način rada i odlučivanje, kao i sva druga pitanja koja su od važnosti za Nacionalno republikansko veće utvrđuju se Poslovnikom Nacionalnog republikanskog   veća.

Član 38.

Predsednik

Predsednik RS predstavlja i rukovodi Strankom, odgovara za njen rad, vodi politiku Stranke u skladu sa njenim Programom i odlukama njenih   organa.

Mandat predsednika RS traje četiri godine uz mogućnost ponavljanja   mandata.

Predsednika RS biraju delegati na Skupštini RS iz člana 27. ovog Statuta tajnim glasanjem. Skupština RS može da odluči da izbor predsednika RS bude  obavljen  javnim  glasanjem.

Član 39.

Predsedniku RS mandat može da prestane i pre isteka vremena na koje je   izabran:

 1. podnošenjem ostavke Nacionalnom republikanskom veću ili Skupštini  RS;
 2. razrešenjem;
 3. izborom novog predsednika;
 4. prestankom članstva u Stranci,
 5. u slučaju smrti.

Predsednik RS:

Član 40.

 1. brine se o izvršavanju odluka Skupštine RS, sprovodi politiku RS u okviru Programa, utvrđuje i iznosi u javnosti političke stavove RS;
 2. za svoj rad odgovara Skupštini i Nacionalnom republikanskom veću, kojima podnosi izveštaj o radu;
 3. osigurava saradnju svih organa RS;
 4. imenuje i razrešava pismenom odlukom potpredsednike i članove  Predsedništva;
 5. imenuje i razrešava pismenom odlukom zamenika predsednika  RS;
 6. imenuje i razrešava pismenom odlukom predsednika Političkog saveta  RS;
 7. imenuje i razrešava pismenom odlukom direktora Stranke;
 8. imenuje i razrešava pismenom odlukom portparola  Stranke;
 9. imenuje i razrešava pismenom odlukom predsednicu Foruma žena  Stranke;
 10. imenuje i razrešava pismenom odlukom predsednika Republikanske  omladine;
 11. imenuje i razrešava pismenom odlukom predsednika Studentskog republikanskog  kluba;
 12. imenuje i razrešava pismenom odlukom predsednika Seniorskog republikanskog  saveta;
 13. imenuje i razrešava pismenom odlukom poverenike za opštinske, gradske, okružne i pokrajinske organizacije;
 14. imenuje i razrešava pismenom odlukom sekretara  Stranke;
 15. imenuje i razrešava pismenom odlukom šefa kabineta predsednika  Stranke;
 16. predsedava sednicama Predsedništva RS i Nacionalnog republikanskog veća i brine se o sprovođenju odluka donešenih na sednicama tih  organa.;
 17. ima pravo učestvovanja i na sednicama drugih stranačkih organa sa savetodavnom  ulogom;saziva Skupštinu RS;
 18. predlaže kandidate za republičke poslanike;
 19. imenuje svoje savetnike koji su stručnjaci u određenim oblastima, a koji u Stranci nemaju politička ovlašćenja;
 20. predlaže izborni program Nacionalnom republikanskom  veću;
 21. ima pravo sazivanja sednice svakog organa i tela RS;
 22. daje punomoćje za zastupanje Stranke pred sudom ili drugim državnim i međunarodnim organima i
 23. obavlja i druge poslove koje mu poveri Nacionalno republikansko veće, a koji su u skladu sa ovim Statutom.

Odluke o imenovanju i razrešenju iz tačaka 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ovog člana   su konačne i stupaju na snagu danom    donošenja rešenja i na njih se ne može uložiti žalba.

Član 41.

U slučaju smrti, razrešenja ili podnošenja ostavke na dužnost    predsednika RS, u roku od

30 dana biće održana Skupština na kojoj će biti izabran predsednik   RS.

Član 42.

Predsednik RS ima svog zamenika, koga imenuje predsednik   RS.

Zamenik predsednika RS:

Član 43.

    Zamenik predsednika

 1. zamenjuje predsednika RS u slučaju njegove sprečenosti ili odsutnosti i obavlja sve poslove koje mu poveri predsednik;
 2. za svoj rad odgovara Nacionalnom republikanskom veću i Predsedniku  RS;
 3. ima pravo potpisa kao i Predsednik RS.

Zamenik predsednika RS bira se na period od 4  godine.

Postupak izbora i razrešenja zamenika predsednika Stranke uređuje se Statutom   RS.

Član 44.

Potpredsednici

RS  ima  četiri  potpredsednika  koje  imenuje  predsednik  RS  na  mandatni  period  od    4 godine.

Potpredsednici RS menjaju predsednika prema njegovom ovlašćenju. Potpredsednici RS mogu biti zaduženi za pojedina područja   Programa.

Potpredsednici  RS  za svoj rad odgovaraju  Skupštini, Nacionalnom republikanskom  veću i predsedniku Stranke.

Način izbora potpredsednika RS mora da obezbedi da najmanje jedan potpredsednik bude predstavnik manje zastupljenog  pola.

Član 45.

Potpredsedniku RS mandat može da prestane pre vremena na koje je    izabran:

 1. podnošenjem ostavke Nacionalnom republikanskom veću ili Skupštini  Stranke;
 2. razrešenjem;
 3. izborom novih potpredsednika;
 4. prestankom članstva u Stranci.

Izbor i prestanak mandata potpredsednika RS bliže se određuje   Statutom.

Član 46.

Predsedništvo  Stranke

Predsedništvo Stranke je izvršno-politički organ Stranke. Predsedništvo RS čine:

 1. predsednik Stranke;
 2. potpredsednici Stranke;
 3. članovi Predsedništva imenovani od strane predsednika  RS;
 4. predsednik Političkog saveta;
 5. predsednici pokrajinskih i okružnih odbora;
 6. predsednik poslaničkog kluba u Narodnoj Skupštini Republike  Srbije;
 7. predsednica Foruma žena;
 8. predsednik Republikanske omladine;
 9. predsednik Republikanskog studentskog kluba;
 10. predsednik Seniorskog republikanskog saveta;
 11. predsednik Izvršnog odbora i;
 12. direktor RS

U radu Predsedništva po pozivu mogu da učestvuju i druge osobe, bez prava    odlučivanja.

Član 47.

Sednice Predsedništva održavaju se prema potrebi, a najmanje jednom   mesečno.

Sednice Predsedništva saziva predsednik RS, a u slučaju njegovog odsustva ili sprečenosti direktor RS.

Sednicama Predsedništva rukovodi predsednik RS, a u slučaju njegovog odsustva ili sprečenosti direktor RS.

Član 48.

Ako nakon imenovanja član Predsedništva bude izabran na funkciju koja je nespojiva sa funkcijom u Predsedništvu, ili zbog nekog drugog razloga zbog kojeg ne može  više  da  obavlja  svoju dužnost, predsednik RS može da na njegovo mesto imenuje novog člana pismenom odlukom u roku od 30 dana.

Predsedništvo RS:

Član 49.

 1. utvrđuje i sprovodi Program RS, odluke Skupštine i Nacionalnog republikanskog  veća;
 2. raspravlja o potrebi izmena Programa i Statuta i utvrđuje njihov  nacrt;
 3. raspravlja o aktuelnim političkim pitanjima i o njima donosi  odluke;
 4. daje mišljenje o predlogu Izbornog programa i predlozima za donošenje odluke o kandidatima RS za poslanike u Narodnoj Skupštini Republike Srbije, kandidatu za mandatara Vlade Republike Srbije, kao i odluke o zaključivanju  sporazuma  o  predizbornoj i postizbornoj saradnji sa drugim političkim strankama na izborima za Narodnu Skupštinu Republike  Srbije;
 5. daje mišljenje o kandidatima koji su podneli kandidaturu za stranačku nominaciju za kandidovanje na izborima za predsednika Republike  Srbije;
 6. raspolaže nepokretnom imovinom Stranke;
 7. imenuje i razrešava članove Političkog saveta  Stranke;
 8. brine se o korišćenju materijalnih sredstava Stranke i donosi odgovarajuće  odluke;
 9. saziva sednice Nacionalnog republikanskog veća;
 10. usvaja izveštaj sekretara Stranke o plaćenoj članarini na svakih šest  meseci;
 11. održava zajedničku sednicu sa Političkim savetom pred svaku sednicu Nacionalnog republikanskog veća;
 12. donosi pravila o izboru organa opštinskih, gradskih, pokrajinskih i okružnih organizacija;
 13. brine se o informisanju unutar Stranke;
 14. vodi brigu o zaštiti arhivske građe i drugih dokumenata  RS;
 15. osniva radna tela i sekcije;
 16. donosi i druge odluke koje nisu u nadležnosti drugih organa  Stranke;
 17. donosi Poslovnik o svom radu i
 18. obavlja i druge poslove koje mu poveri Nacionalno republikansko veće u skladu sa Statutom.

Član 50.

Statutarna komisija

Statutarna komisija ima predsednika i   četiri člana.

Predsednika Statutarne komisije biraju članovi Statutarne komisije između sebe. Mandat članova Statutarne komisije traje 4  godine.

Izbor i prestanak mandata članova Statutarne komisije bliže se određuje Poslovnikom Skupštine i Statutom.

Svaki član Statutarne komisije mora biti diplomirani   pravnik.

Članovi Statutarne komisije ne mogu istovremeno biti članovi drugog organa koji bira Skupština i Nacionalno republikansko  veće.

Statutarna komisija:

Član 51.

 1. ocenjuje statutarnost akata i odluka RS;
 2. neposredno učestvuje u pripremi izmena i dopuna Statuta RS, kao i izradi novog  Statuta;
 3. između dve Skupštine vrši tumačenje Statuta i drugih opštih akata  Stranke;
 4. daje mišljenje i odlučuje o usklađenosti opštih akata Stranke sa  Statutom;
 5. daje mišljenje i odlučuje o usklađenosti pojedinačnih akata i  odluka  svih  organa Stranke sa Statutom i drugim opštim aktima  Stranke;
 6. rešava eventualne sukobe nadležnosti organa u Stranci,  kada  Statutom  RS  nije drugačije određeno;
 7. odlučuje u drugom stepenu disciplinskog postupka;
 8. odlučuje po žalbi člana u slučajevima prestanka članstva iz člana stav 1. tačka 2 i člana 17. stav 3 ovog Statuta;
 9. podnosi Skupštini i Nacionalnom republikanskom veću izveštaj o svom  radu;
 10. obavlja druge poslove predviđene Statutom ili odlukama Nacionalnog republikanskog veća;
 11. donosi Poslovnik o svom radu.

Član 52.

Odluke Statutarne komisije su konačne, a njihovo neizvršavanje predstavlja osnovu za disciplinsku odgovornost.

Ako ovim Statutom nije drugačije određeno, Statutarna komisija RS je dužna da u roku od

30 dana donese odluku o pojedinačnom  predmetu.

Član 53.

Članu Statutarne komisije mandat prestaje pre vremena na koje je izabran u   slučaju:

 1. podnošenja ostavke Nacionalnom republikanskom veću ili Skupštini  Stranke;
 2. prestankom članstva u Stranci.

Član 54.

Statutarna komisija sve odluke donosi većinom glasova prisutnih članova na    sednici.

Svakoj sednici Statutarne komisije mora da prisustvuje većina članova Statutarne komisije.

Način izbora predsednika Statutarne komisije, kao i sva druga pitanja od značaja za rad Statutarne komisije uređuju se Poslovnikom o radu Statutarne   komisije.

Član 55.

Nadzorna komisija

Nadzorna komisija:

 1. vrši kontrolu prihoda Stranke, upotrebu finansijskih sredstava Stranke i upravljanje imovinom koja je u vlasništvu RS ili kojom RS  raspolaže;
 2. podnosi izveštaj o svom radu Skupštini Stranke;
 3. donosi Poslovnik o radu Nadzorne komisije.

Član 56.

Mandat članova Nadzorne komisije traje 4  godine.

Izbor i prestanak mandata članova Nadzorne komisije bliže se uređuje Poslovnikom Skupštine i Statutom.

Članovi Nadzorne komisije ne mogu istovremeno biti članovi drugog organa koji bira Skupština i Nacionalno republikansko  veće.

Član 57.

Članu Nadzorne komisije mandat prestaje pre vremena na koje je izabran u   slučaju:

 1. podnošenja ostavke Nacionalnom republikanskom veću ili Skupštini  Stranke;
 2. prestankom članstva u Stranci.

Član 58.

Nadzorna komisija sve odluke donosi većinom glasova prisutnih članova na    sednici.

Svakoj sednici Nadzorne komisije mora da prisustvuje  većina  članova  Nadzorne  komisije.

Način izbora predsednika Nadzorne komisije, kao i sva druga pitanja od značaja za rad Nadzorne komisije uređuju se Poslovnikom o radu Nadzorne   komisije.

Član 59.

Politički savet

Politički savet je savetodavni organ RS koje svim organima RS pruža pomoć u vidu definisanja celokupne politike  RS.

Mandat predsednika i članova Političkog saveta traje 4   godine.

Predsednika   Političkog  saveta imenuje predsednik  RS, a članove imenuje Predsedništvo RS.

Politički savet:

Član 60.


 1. predlaže Nacionalnom republikanskom veću i Predsedništvu platformu Stranke i daje mišljenje na nacrt Programa Stranke;
 2. razmatra o svim idejnim i političkim pitanjima koja su od važnosti za definisanje strategije u unutrašnjoj i spoljnoj politici i
 3. predlaže Predsedniku/predsednici platformu izbornog programa Stranke. Za svoj rad, Politički savet odgovara Predsedništvu i Skupštini  Stranke.

Član 61.

Predsedniku Političkog saveta mandat može da prestane i pre  vremena  na  koje  je izabran:

 1. podnošenjem ostavke Skupštini Stranke i predsedniku  RS;
 2. razrešenjem;
 3. izborom novog predsednika Političkog saveta ili
 4. prestankom članstva u RS.

Predsedniku Političkog saveta mandat prestaje danom podnošenja   ostavke.

Članu Političkog saveta mandat može da prestane i pre vremena na koje je   izabran:

 1. podnošenjem ostavke predsedniku Političkog saveta;
 2. razrešenjem;
 3. izborom novog predsednika Političkog saveta ili
 4. prestankom članstva u RS.

Član 62.

Postupak izbora i prestanka mandata Predsednika Političkog saveta bliže se uređuju Statutom.

Postupak izbora i prestanka mandata člana Političkog saveta bliže se uređuju    Statutom.

Član 63.

Način rada Političkog saveta uređuje se Poslovnikom o radu Političkog   saveta.

Član 64.

Izvršni odbor

Izvršni odbor je izvršni organ Nacionalnog republikanskog veća i Predsedništva Stranke.

Mandat Izvršnog odbora traje 4  godine.

Član 65.

Izvršni odbor čine:

 1. predsednik Izvršnog odbora;
 2. zamenik predsednika Izvršnog odbora;
 3. najviše 7 članova Izvršnog odbora.

Predsednik Stranke imenuje predsednika Izvršnog odbora. Predsednik Izvršnog odbora predlaže Nacionalnom republikanskom veću plan i program   rada.

Nacionalno republikansko veće glasa o predlogu plana i programa rada predsednika Izvršnog odbora.

U slučaju da predlog plana i programa rada predsednika Izvršnog odbora ne  dobije  većinu glasova prisutnih članova Nacionalnog republikanskog veća, predsednik RS je dužan da imenuje novog predsednika Izvršnog odbora na sledećoj sednici Nacionalnog  republikanskog veća.

Član 66.

Predsednik Izvršnog odbora imenuje svog zamenika iz reda članova Izvršnog    odbora.

Zamenik predsednika Izvršnog odbora ima sva ovlašćenja predsednika Izvršnog odbora    u slučaju njegove odsutnosti i privremene sprečenosti da obavlja tu   funkciju.

Član 67.

Izvršni odbor:

 1. odgovara za sprovođenje odluka Nacionalnog republikanskog veća i  Predsedništva;
 2. odlučuje o pitanjima vezanim za organizaciju rada  Stranke;
 3. odlučuje o svim žalbama opštinskih i gradskih organizacija u drugom stepenu o potvrđivanju lista kandidata za opštinske i gradske odbornike,  koje  potvrđuje  pokrajinska i okružna  organizacija;
 4. odlučuje o osnivanju odbora u Srbiji i u inostranstvu;
 5. prati, analizira i vrši usklađivanje rada lokalnih organa Stranke i organa lokalne samouprave i predlaže mere nadležnim organima  Stranke;
 6. donosi odluku o raspuštanju organa opštinske i gradske  organizacije;
 7. na predlog Predsedništva raspušta organizacije  Foruma  žena,  Republikanske omladine, Republikanskog studentskog kluba i  Seniorskog  republikanskog  saveta  i imenuje poverenika;
 8. u slučaju eventualnog direktnog kršenja odluka Nacionalnog republikanskog saveta, Izvršni odbor vodi disciplinski postupak u prvom  stepenu;
 9. na svakoj sednici Nacionalnog republikanskog saveta podnosi izveštaj o svom  radu;
 10. ima pravo sazivanja sednice bilo kog organa lokalne  organizacije;
 11. donosi Poslovnik o radu Izvršnog odbora i
 12. obavlja druge poslove koje mu povere Nacionalno republikansko veće i  Predsedništvo.

Član 68.

U slučaju da predsednik Izvršnog odbora podnese ostavku na tu funkciju ili  iz nekog  drugog razloga trajno nije u mogućnosti da obavlja tu dužnost, zamenik Izvršnog odbora dužan je   da vodi poslove Izvršnog odbora do izbora novog Izvršnog odbora, a najduže do prve sledeće sednice Nacionalnog  republikanskog veća.

Predsednik Izvršnog odbora može da predloži razrešenje dužnosti člana Izvršnog odbora Nacionalnom  republikanskom veću.

Predsedništvo ili najmanje 2/3 članova Nacionalnog republikanskog  veća  mogu  da postave pitanje poverenja Izvršnom odboru u celini. U tom slučaju zakazuje se sednica Nacionalnog republikanskog veća, a najkasnije 30 dana od dana kada je predlog podnet, a na toj sednici će se raspravljati i odlučivati o ovom  predlogu.

Član 69.

Sednice Izvršnog odbora održavaju se najmanje jednom   mesečno.

Članovi Izvršnog odbora su pojedinačno zaduženi za određena područja   rada.

Član 70.

Direktor

Direktor je organ RS koji se stara o sprovođenju politike Stranke na svim nivoima organizacije Stranke, od najvišeg do lokalnog  nivoa.

Direktora  imenuje predsednik Stranke.

Mandat direktora traje 4 godine uz mogućnost ponavljanja   mandata.

Član 71.

Direktor RS:

 1. organizuje i koordinira rad organa Stranke;
 2. pomaže predsedniku RS pri ispunjavanju njegovih zadataka i sve delatnosti izvršava u dogovoru sa predsednikom RS;
 3. pomaže predsednicima organa Stranke u sazivanju sednica i organizaciji  rada;
 4. rukovodi radom administracije stranke
 5. brine se i odgovoran je za izvršenje svih odluka predsednika RS, Predsedništva, Nacionalnog republikanskog veća, Statutarne komisije i Nadzorne  komisije;
 6. usklađuje rad opštinskih, gradskih, pokrajinskih i okružnih organizacija  RS;
 7. odobrava otvaranje tekućih računa i izradu pečata organima lokalne organizacije  Stranke;
 8. po potrebi saziva koordinacione sednice sekretara okružnih organizacija  RS;
 9. predlaže Predsedništvu predlog odluke o organizaciji stručne službe  Stranke;
 10. stara se o stanju materijalnih i finansijskih sredstava Stranke i odgovara  za finansijsko poslovanje;
 11. potpisuje finansijska dokumenta, po odobrenju predsednika  RS;
 12. uz saglasnost Predsedništva postavlja lice odgovorno za finansijsko poslovanje, podnošenje izveštaja i vođenje knjiga RS, koje je ovlašćeno da  kontaktira  sa  Republičkom izbornom komisijom i Agencijom za borbu protiv   korupcije;
 13. odlučuje o prijemu u radni odnos, na predlog  Predsedništva;
 14. odlučuje o administrativnim pitanjima i pitanjima zaposlenih lica u RS  i
 15. obavlja druge poslove koje mu poveri predsednik RS u skladu sa Statutom  Stranke.

Direktor za svoj rad odgovara Predsedniku Stranke i Nacionalnom republikanskom veću. Postupak izbora i prestanak mandata direktora bliže se određuje   Statutom.

V.OSTALI ORGANI I TELA

Član 72.

Sekretar Stranke

Sekretar Stranke:

 1. stara se o izvršenju administrativnih obaveza RS prema državnim  organima;
 2. stara se i odgovara za sprovođenje odluka Nacionalnog republikanskog veća i Predsedništva;
 3. vodi administraciju Stranke;
 4. vodi evidenciju o plaćanju članarine i o tome podnosi izveštaj Predsedništvu Stranke svakih šest meseci;
 5. obavlja i druge poslove predviđene Statutom i poslove koje mu povere Nacionalno republikansko veće i Predsedništvo.

Član 73.

Mandat Sekretara Stranke traje 4  godine.

Postupak izbora i prestanak mandata Sekretara Stranke bliže se uređuje   Statutom.

Član 74.

Šef  kabineta predsednika Stranke

Šef kabineta predsednika Stranke obavlja  savetodavne  i  protokolarne  poslove,  poslove vezane za odnose sa javnošću, kao i organizacione  i administrativno-tehničke  poslove od značaja za rad predsednika  Stranke.

Šef kabineta predsednika  Stranke:

 • pomaže predsedniku Stranke u njegovom radu, prati, koordinira i vrši evidenciju  dnevnih i dugoročnih aktivnosti i obaveza  predsednika;
 • sarađuje sa zamenikom predsednika Stranke, potpredsednicima Stranke, direktorom, sekretarom Stranke, i drugim funkcionerima RS;
 • organizuje sastanke za predsednika;
 • prati predsednikovu korespondenciju i vrši razvrstavanje po  nadležnostima;
 • priprema i potpisuje dopise u ime Kabineta predsednika Stranke u skladu sa svojim ovlašćenjima;
 • učestvuje u razgovorima i pregovorima sa predstavnicima drugih političkih stranaka, i organizacija, ukoliko ga predsednik Stranke ovlasti za  to;
 • organizuje pripremu materijala za sastanke predsednika  Stranke;
 • organizuje vršenje poslova koji se odnose na dostupnost informacija od javnog značaja i vodi evidenciju o tome;
 • obavlja i druge poslove po nalogu predsednika Stranke.

Član 75.

Forum žena

Forum žena je dobrovoljna organizacija žena koju čine osobe ženskog pola članice Stranke.

Forum žena se bavi unapređenjem i poboljšanjem položaja žena u društvu  i  ostvarivanjem svih prava i sloboda u skladu sa evropskim i svetskim    standardima.

Predsednicu Foruma žena imenuje predsednik  RS.

Forum žena bira 8 članica Nacionalnog saveta Foruma žena na Konferenciji koja se održava svake 4 godine.

Odluku o sazivanju Konferencije Foruma žena donosi Nacionalno republikansko veće. Celokupna  organizacija  i  delovanje  Foruma  žena  uređuje  se  Pravilnikom  koji   donosi

Nacionalno republikansko veće na predlog Konferencije Foruma   žena.

Forum žena ima svoj tekući račun i pečat. Pečat je kružnog oblika prečnika 44 mm, u kojem   je  na  obodu  ispisano:  Republikanska  stranka  –   Republikánus  párt                            ,  zatim  naziv  organizacije

>>Forum žena<< ispisan ćirilicom na srpskom jeziku. U sredini pečata nalazi se logotip    RS.

Član 76.

Republikanska  omladina

Republikanska omladina je dobrovoljna organizacija članova RS mlađih od 27   godina.

Republikanska omladina se bavi unapređenjem  i  poboljšanjem  položaja  mladih  u društvu  kroz  društveno-političko delovanje.

Predsednika Republikanske omladine imenuje predsednik   RS.

Republikanska omladina bira 8 članova Nacionalnog saveta Republikanske omladine na Konferenciji koja se održava svake 4  godine.

Celokupna organizacija i delovanje Republikanske omladine uređuje se Pravilnikom koji donosi Nacionalno republikansko veće na predlog Konferencije Republikanske    omladine.

Republikanska omladina ima svoj tekući račun i pečat.Pečat je kružnog oblika prečnika

44 mm, u kojem je na obodu ispisano: Republikanska stranka – Republikánus párt, zatim naziv organizacije >>Republikanska omladina<< ispisan ćirilicom na srpskom jeziku.  U  sredini  pečata nalazi se logotip RS.

Član 77.

Republikanski  studentski klub

Republikanski studentski klub je dobrovoljna organizacija članova RS koji imaju status studenta.

Republikanski studentski klub se bavi unapređenjem uslova studiranja svih studenata, poboljšanjem kvaliteta studentskog života, obogaćivanjem znanja i veština studenata kroz seminare, radionice i tribine u okviru  Stranke.

Predsednika Republikanskog studentskog kluba imenuje predsednik   RS.

Republikanski studentski klub bira 8 članova Nacionalne asocijacije Republikanskog studentskog kluba na Konferenciji koja se održava svake 2   godine.

Celokupna organizacija i delovanje Republikanskog studentskog kluba uređuje se Pravilnikom koji donosi Nacionalno republikansko veće na  predlog  Konferencije  Republikanskog  studentskog kluba.

Republikanski studentski klub ima svoj tekući račun i pečat. Pečat je kružnog oblika prečnika 44 mm, u kojem je na obodu ispisano: Republikanska stranka – Republikánus párt , zatim naziv organizacije >>Studentski republikanski klub<< ispisan ćirilicom na srpskom jeziku. U sredini pečata nalazi se logotip  RS.

Član 78.

Seniorski  republikanski savet

Seniorski republikanski savet je dobrovoljna organizacija članova RS sa statusom penzionera, odnosno životne starosti preko 65  godina.

Seniorski republikanski savet se bavi poboljšanjem uslova života penzionera, unapređivanjem njihovog socijalnog statusa, boreći se protiv diskriminisanja starih    osoba.

Predsednika Seniorskog republikanskog saveta imenuje predsednik   RS.

Seniorski republikanski savet bira 8 članova Nacionalne asocijacije Seniorskog republikanskog saveta na Konferenciji koja se održava svake 2   godine.

Celokupna organizacija i delovanje Seniorskog republikanskog saveta uređuje se Pravilnikom koji donosi Nacionalno republikansko veće na predlog Konferencije Seniorskog republikanskog saveta.

Seniorski republikanski savet ima svoj tekući račun i pečat. Pečat je kružnog oblika prečnika 44 mm, u kojem je na obodu ispisano: Republikanska stranka – Republikánus párt , zatim naziv organizacije >>Seniorski republikanski savet<< ispisan ćirilicom na srpskom jeziku. U sredini pečata nalazi se logotip  RS.

VI LOKALNA ORGANIZACIJA

Član 79.

Lokalne  organizacije

Republikanska stranka – Republikánus párt na lokalnom, okružnom i pokrajinskom nivou  svoju politiku sprovodi kroz:

 1. mesne,
 2. opštinske,
 3. gradske,
 4. okružne i
 5. pokrajinske organizacije.

Svi organi lokalne organizacije promovišu Program RS na području na kome deluju, organizuju svoj rad i pridobijaju nove članove, sprovodeći politiku na svom nivou u skladu sa Statutom, Programom i odlukama organa  Stranke.

Pitanja nadležnosti, sastava, organizacije i delovanja  lokalnih organa Stranke  uređuju  se Pravilnikom o lokalnoj organizaciji  Stranke.

Pitanja izbora i prestanka mandata, kao i način sprovođenja izbora organa lokalne organizacije RS bliže se uređuju  Statutom.

Mandat svih organa lokalne organizacije traje 4  godine.

Član 80.

Mesna organizacija

Mesna organizacija RS formira se zarad sprovođenja Programa, Statuta i politike Stranke i organizovanja rada Stranke na nivou mesne   organizacije.

Mesnu organizaciju čine svi članovi RS koji imaju prebivalište ili boravište na teritoriji  mesne organizacije.

Organi mesne organizacije su:

 1. skupština;
 2. mesni odbor i
 3. predsednik mesnog odbora.

Član 81.

Opštinska  organizacija

Opštinska organizacija formira se radi sprovođenja politike Stranke na teritoriji opštine.

Opštinsku organizaciju Stranke čine svi članovi RS sa teritorije   opštine.

Član 82.

Skupština  opštinske organizacije

Skupština Opštinske organizacije Stranke je  najviši  organ  lokalne  organizacije Stranke na opštinskom  nivou.

Skupštinu Opštinske organizacije čine svi članovi Stranke koji su u evidenciji opštinske  organizacije Stranke.

Skupština opštinske organizacije može biti redovna i   vanredna.

Redovnu i vanrednu skupštinu saziva opštinski odbor Stranke čiji predsednik  predsedava skupštinom.

Skupštinu opštinske organizacije može sazvati i Izvršni odbor   Stranke.

Član 83.

Redovna skupština je izborna i održava se svake četiri godine. Vanredna skupština može biti i  izborna.

Skupština Opštinske organizacije RS donosi Statutarnu odluku o svom radu, kojom se reguliše njeno delovanje.

Statutarnu odluku Opštinske organizacije verifikuje Izvršni odbor Stranke, davanjem saglasnosti na istu.

Skupština Opštinske organizacije bira Opštinski odbor,  predsednika,  potpredsednike   i članove Opštinskog i Nadzornog odbora, razmatra i usvaja izveštaj o radu Opštinskog odbora     i razmatra druga pitanja u skladu sa svojom statutarnom odlukom i Poslovnikom    o radu.

Član 84.

Organi  Opštinske organizacije

Organi Opštinske organizacije  su:

 1. Skupština Opštinske organizacije Stranke;
 2. Opštinski odbor Stranke;
 3. Predsednik Opštinskog odbora Stranke i
 4. Nadzorni odbor.

Opštinski odbor, u zavisnosti od broja članova i potreba svoje organizacije, može imati   i Predsedništvo, Izvršni odbor i druge organe, po  prethodno  pribavljenoj  saglasnosti  Izvršnog odbora Stranke.

Član 85.

Opštinski odbor

Opštinski odbor je politički organ koji rukovodi radom Opštinske organizacije. Opštinski  odbor  inicira  i  usmerava  političku  aktivnost  u  opštinskoj    organizaciji,

prati njeno ostvarivanje i realizuje odluke viših organa   Stranke.

Član 86.

Opštinski odbor čine:

 1. predsednik opštinskog odbora;
 2. potpredsednici opštinskog odbora;
 3. članovi stalnog sastava Opštinskog odbora;
 4. član Nacionalnog republikanskog veća;
 5. predsednici mesnih odbora;
 6. odbornici u skupštini opštine;
 7. nosioci najviših funkcija lokalne vlasti;
 8. predsednica opštinske organizacije Foruma žena;
 9. predsednik opštinske organizacije Republikanske  omladine;
 10. predsednik opštinske organizacije Republikanskog studentskog kluba  i
 11. predsednik opštinske organizacije Seniorskog  republikanskog saveta.

U sastav opštinskog odbora mogu ući i drugi članovi, izabrani u skladu sa statutarnom odlukom opštinske organizacije, koju je potvrdio Izvršni odbor   Stranke.

Član 87.

Opštinski odbor, polazeći od konkretnih okolnosti u kojima deluje, autonomno svojom statutarnom odlukom uređuje unutrašnju organizaciju, strukturu, naziv i broj članova organa  radnih tela, pridržavajući se pri tom posebnog uputstva, koje radi regulisanja ovih  pitanja  donosi Izvršni odbor  Stranke.

Opštinski odbor:

Član 88.

Nadležnost Opštinskog odbora

 1. organizuje rad Stranke na teritoriji opštine;
 2. sprovodi politiku Stranke na teritoriji opštine;
 3. pokreće inicijative i daje predloge višim organima  Stranke;
 4. sprovodi odluke organa Strankena svojoj teritoriji;
 5. verifikuje nove članove;
 6. imenuje Izborni štab, organizuje i sprovodi izbornu kampanju na svojoj  teritoriji;
 7. odlučuje o broju, formiranju i raspuštanju mesnih  odbora;
 8. predlaže kandidate za poslanike Izvršnom odboru  Stranke;
 9. predlaže kandidate za članove viših organa Stranke;
 10. predlaže kandidata za predsednika opštine;
 11. utvrđuje listu kandidata za odbornike;
 12. predlaže kandidate za gradske odbornike sa svoje  teritorije;
 13. na zajedničkoj sednici sa odborničkom grupom određuje kandidate za funkcije, i uskraćuje podršku funkcionerima u lokalnoj vlasti, i odlučuje o drugim pitanjima od značaja za funkcionisanje lokalne samouprave;
 14. može da odbije prijem u članstvo;
 15. donosi Poslovnik o svom radu.

Opštinski odbor ima svoj pečatkružnog oblika prečnika 44 mm, u kojem je na obodu  ispisano: Republikanska stranka – Republikánus párt , zatim naziv opštinskog odbora ispisan ćirilicom. U sredini pečata nalazi se logotip  RS.

Član 89.

Gradska  organizacija

Gradska  organizacija  formira  se   radi  sprovođenja  politike  Stranke  na teritoriji Grada.

Gradsku organizaciju Strankečine svi članovi Stranke sa teritorije Grada. Organi Gradske organizacije  su:

 1. Skupština Gradske organizacije Stranke;
 2. Gradski odbor;
 3. Predsednik Gradskog odbora;
 4. Nadzorni odbor i
 5. Izvršni odbor.

Član 90.

Skupština  Gradske organizacije

Skupština Gradske organizacije Stranke je najviši organ Stranke na nivou   grada.

Skupštinu Gradske organizacije čine svi članovi Stranke koji su u evidenciji Gradske organizacije Stranke.

Izuzetno, u Gradskoj organizaciji sa velikim brojem članova skupština može biti organizovana na delegatskom principu na način i po postupku koji  donosi  Izvršni  odbor  Stranke, a na predlog Gradskog  odbora.

Skupština Gradske organizacije može biti redovna i   vanredna.

Redovnu i vanrednu skupštinu saziva Gradski odbor Stranke čiji/čija predsednik predsedava skupštinom.

Skupštinu Gradske organizacije može sazvati i Izvršni odbor   Stranke.

Član 91.

Redovna skupština je izborna i održava se svake četiri godine. Vanredna skupština može biti i  izborna.

Skupština Gradske organizacije Stranke donosi Statutarnu odluku o svom radu, kojom se reguliše njeno delovanje. Statutarnu odluku Gradske organizacije verifikuje Izvršni odbor Stranke, davanjem saglasnosti na  istu.

Skupština Gradske organizacije bira Gradski odbor, predsednika, potpredsednike i članove Gradskog i Nadzornog odbora, razmatra i usvaja izveštaj o radu Gradskog odbora i razmatra druga pitanja u skladu sa svojom statutarnom odlukom i Poslovnikom   o radu.

Gradski odbor čine:

 1. predsednik Gradskog odbora;
 2. potpredsedniciGradskog odbora;

Član 92.

Gradski odbor

 1. predsednik Izvršnog odbora Gradskog odbora;
 2. članovi stalnog sastava Gradskog odbora;
 3. član Nacionalnog republikanskog veća;
 4. predsednici opštinskih odbora sa teritorija grada;
 5. odbornici u skupštini grada;
 6. nosioci najviših funkcija gradske vlasti;
 7. predsednica gradske organizacije Foruma žena;
 8. predsednik gradske organizacije Republikanske omladine;
 9. predsednik gradske organizacije Republikanskog studentskog kluba  i
 10. predsednik gradske organizacije Seniorskog republikanskog  saveta.

Član 93.

Nadležnost  Gradskog odbora

Gradski odbor rukovodi radom Gradske  organizacije.

Gradski odbor inicira i usmerava političku aktivnost na nivou grada, i koordinira i usklađuje aktivnosti opštinskih organizacija u sastavu Gradske   organizacije.

Osnovne nadležnosti Gradskog  odbora:

 1. sprovodi politiku Stranke na svojoj teritoriji;
 2. sprovodi odluke Stranke na svojoj teritoriji;
 3. bira Izvršni odbor Gradskog odbora;
 4. pokreće inicijative i daje predloge višim organima  Stranke;
 5. predlaže kandidate za članove viših organa Stranke;
 6. utvrđuje liste kandidata za opštinske odbornike;
 7. predlaže liste kandidata za odbornike u skupštini  Grada;
 8. predlaže kandidata za gradonačelnika;
 9. predlaže kandidate za poslanike u Skupštini Pokrajine i  Republike;
 10. predlaže Izvršnom odboru Stranke raspuštanje opštinskih organizacija i imenovanje poverenika/poverenica i inicijativnih odbora na teritoriji svoje  organizacije;
 11. na zajedničkoj sednici sa odborničkom grupom u skupštini grada određuje kandidate za funkcije i uskraćuje podršku funkcionerima u gradskim organima, i odlučuje o drugim pitanjima od značaja za funkcionisanje grada;
 12. donosi Poslovnik o svom radu.

Gradski odbor ima svoj pečat kružnog oblika prečnika 44 mm, u kojem je na obodu ispisano: Republikanska stranka – Republikánus párt , zatim naziv grada ispisan ćirilicom na jeziku. U sredini pečata nalazi se logotip  RS.

Član 94.

Okružna  organizacija

Okružna organizacija formira se radi koordiniranog sprovođenja politike Stranke primereno posebnim potrebama političkog života u   okrugu.

Organi okružne organizacije  su:

 1. Okružni odbor i
 2. predsedavajući Okružnog odbora.

Osnovne nadležnosti okružne organizacije  su:

 1. koordinacija politike Stranke na svojoj teritoriji i
 2. analiza sprovođenja odluka Stranke na svojoj teritoriji.

Član 95.

Okružni odbor

Predsedavajućeg Okružnog odbora biraju članovi Okružnog odbora iz reda članova. Članovi Okružnog odbora  su:

 1. predsednici opštinskih i gradskih odbora sa teritorije  okruga;
 2. članovi Nacionalnog republikanskog veća sa teritorije  okruga;
 3. republički i pokrajinski poslanici sa teritorije okruga;
 4. nosioci najviših funkcija u lokalnoj samoupravi odnosno gradonačelnici, predsednici opština, predsednici Skupštine grada, predsednici Skupština opština ili njihovi zamenici, sa teritorije okruga.

Član 96.

Nadležnost  Okružnog odbora

Osnovne nadležnosti Okružnog odbora  su:

 1. sprovodi politiku Strankena nivou okruga;
 2. sprovodi odluke Stranke na nivou okruga;
 3. analizira sprovođenje odluka Stranke na nivou okruga;
 4. pokreće inicijative i daje predloge višim organima  Stranke;
 5. predlaže kandidate za članove viših organa Stranke;
 6. na predlog predsednika Okružnog odbora bira  potpredsednike;
 7. bira Izvršni odbor Okružnog odbora;
 8. daje mišljenje o kandidatima za odbornike skupština opština i grada sa teritorije okruga;
 9. potvrđuje liste kandidata za opštinske i gradske odbornike na teritoriji okruga uz prethodno pribavljenu saglasnost Izvršnog odbora  Stranke;
 10. predlaže Izvršnom odboru Stranke raspuštanje opštinskih i gradskih odbora na teritoriji okruga;
 11. donosi Statutarnu odluku o svome radu;
 12. donosi Poslovnik o svome radu.

Okružni odbor ima svoj pečat kružnog oblika prečnika 44 mm, u kojem  je  na  obodu  ispisano: Republikanska stranka – Republikánus párt , zatim naziv okružnog odbora ispisan ćirilicom na srpskom jeziku. U sredini pečata nalazi se logotip   RS.

Član 97.

Pokrajinska  organizacija

Pokrajinska organizacija formira se radi vođenja politike Stranke na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine i Autonomne pokrajine Kosova i Metohije (u daljem tekstu: Pokrajinska organizacija).

Pokrajinsku organizaciju čine svi/sve članovi sa teritorije Pokrajine. Organi Pokrajinske organizacije  su:

 1. Skupština Pokrajinske organizacije;
 2. Pokrajinski odbor;
 3. Predsednik Pokrajinskog odbora;
 4. Nadzorni odbor i
 5. Izvršni odbor Pokrajinskog odbora.

Član 98.

Skupština  Pokrajinske organizacije

Skupština Pokrajinske organizacije Stranke je najviši  organ  Stranke  na  nivou  Autonomne Pokrajine.

Skupštinu Pokrajinske organizacije  čine:

 1. izabrani delegati formiranih gradskih i opštinskih  odbora;
 2. poverenici ili predsednici inicijativnih odbora opština u kojima nije formirana Gradska, odnosno Opštinska organizacija;
 3. poslanici pokrajinske skupštine i nosioci funkcija u pokrajinskim organima  vlasti;
 4. delegatkinje Gradskih i Opštinskih organizacija Foruma  žena;
 5. delegati Gradskih i Opštinskih organizacija Republikanske  omladine;
 6. delegati Gradskih i Opštinskih organizacija Republikanskog studentskog kluba  i
 7. delegati Gradskih i Opštinskih organizacija Seniorskog republikanskog  saveta.

Kriterijume, broj i način izbora delegata Skupštine, koja nije osnivačka, utvrđuje Pokrajinski odbor.

Član 99.

Izborna skupština Pokrajinskog odbora Stranke saziva se svake četiri godine, a po  potrebi se može sazvati i  ranije.

Skupština Pokrajinske organizacije Stranke donosi Statutarnu odluku o svom radu, kojom  se reguliše njeno  delovanje.

Statutarnu  odluku Pokrajinske organizacije potvrđuje predsedništvo  Stranke.

Skupština Pokrajinske organizacije bira Pokrajinski odbor, predsednika Pokrajinskog odbora i Nadzorni odbor, razmatra i usvaja izveštaj o  radu  Pokrajinskog  odbora  i  razmatra druga pitanja u skladu sa svojom Statutarnom odlukom i Poslovnikom o   radu.

Član 100.

Pokrajinski odbor

Radom Pokrajinske organizacije Stranke rukovodi Pokrajinski   odbor.

Pokrajinski odbor inicira i usmerava političku aktivnost na nivou Pokrajine, i koordinira i usklađuje aktivnosti opštinskih organa i gradskih organizacija u  sastavu  Pokrajinske organizacije.

Pokrajinski odbor čine:

 1. predsednik Pokrajinskog odbora;
 2. potpredsednici Pokrajinskog odbora;
 3. predsednik Izvršnog odbora Pokrajinskog odbora
 4. članovi stalnog sastava Pokrajinskog odbora;
 5. članovi Nacionalnog republikanskog veća sa teritorije  Pokrajine;
 6. predsednici gradskih i opštinskih odbora sa teritorije  Pokrajine;
 7. poslanici u Skupštini Pokrajine;
 8. nosioci najviših funkcija pokrajinske vlasti;
 9. predsednica Foruma žena;
 10. predsednik Republikanske omladine;
 11. predsednik Republikanskog studentskog kluba i
 12. predsednik Republikanskog seniorskog kluba.

Član 101.

Nadležnost  Pokrajinskog odbora

Osnovne nadležnosti Pokrajinskog odbora  su:

 1. sprovodi politiku Stranke u Pokrajini;
 2. sprovodi odluke Stranke na nivou Pokrajine;
 3. pokreće inicijative i daje predloge višim organima  Stranke;
 4. predlaže kandidate za članove viših organa Stranke;
 5. na predlog predsednika Pokrajinskog odbora bira  potpredsednike;
 6. bira Izvršni odbor Pokrajinskog odbora;
 7. predlaže Predsedništvu Stranke kandidate za poslanike u Skupštini Republike Srbije i Skupštini Autonomne Pokrajine;
 8. daje mišljenje o kandidatima za odbornike skupština opština i grada sa teritorije Pokrajine;
 9. potvrđuje liste kandidata za opštinske i gradske odbornike na teritoriji Pokrajine uz prethodno pribavljenu saglasnost Izvršnog odbora   Stranke;
 10. predlaže Izvršnom odboru Stranke raspuštanje opštinskih i gradskih odbora na teritoriji Pokrajine i predlaže poverenike/poverenice u ovim  slučajevima;
 11. donosi Statutarnu odluku o svome radu;
 12. donosi Poslovnik o svome radu.

Pokrajinski odbor ima svoj pečatkružnog oblika prečnika 44 mm, u kojem je na obodu ispisano: Republikanska stranka – Republikánus párt , zatim naziv autonomne pokrajinskog odbora ispisan ćirilicom na srpskom jeziku. U sredini pečata nalazi se logotip   RS.

VII  ODNOSI U STRANCI

Član 102.

Rad i odnosi u Stranci zasnivaju se na punoj slobodi inicijativa i angažovanja njenih članova prema njihovim ličnim uverenjima, potrebama i interesima, kao i na dogovoru  o  stavovima Stranke, utvrđenim demokratskom voljom većine, uz  obavezu  poštovanja  odluka  donetih na taj način.

Član 103.

Donošenje odluka

Organi Stranke donose odluke na sednicama kojima prisustvuje većina članova, a za predlog odluke se izjasni većina prisutnih, osim ako Statutom nije drugačije    predviđeno.

Organi Stranke odluke donose javnim  glasanjem.

Organ Stranke može odlučiti da se odluka donosi i tajnim   glasanjem.

Unutarstranački odnosi u ovoj oblasti regulisani su ovim Statutom  i poslovnicima o  radu Skupštine, Nacionalnog republikanskog veća, Predsedništva, Izvršnog odbora, kao i pravilnicima o radu Foruma žena, Republikanske omladine, Republikanskog studentskog kluba i Republikanskog  seniorskog saveta.

Član 104.

Izbori u Stranci

Mandat organa i funkcionera u Stranci traje četiri godine,  osim  u  slučaju Republikanskog studenskog kluba i Seniorskog republikanskog   kluba.

Ako se na listi za izbor nalazi više kandidata od broja koji se bira, izabran je kandidat koji je dobio više glasova, uz uslov da je dobio i većinu glasova prisutnih članova organa koji  vrši izbor. Ako se na listi nalazi broj kandidata koji je jednak broju koji se bira, izabran je kandidat koji je dobio većinu glasova članova organa koji vrši   izbor.

Kolektivni organ Stranke ima najmanje trećinu osoba ženskog pola, osim u izuzetnim slučajevima kada to nije  moguće.

Članu organa prestaje mandat i preisteka roka za koji je biran prestankom članstva u Stranci podnošenjem ostavke ili odlukom organa koji ga je   izabrao.

VIII  POSEBNE ODREDBE

Član 105.

Izdavačka delatnost

Nacionalno republikansko veće, na predlog Predsednika RS, donosi odluku o osnivanju javnih glasila i izdavačkoj delatnosti  Stranke.

Stranka ima svoj list. RS ima imovinu.

Član 106.

Imovina

Imovinom Stranke upravlja Nacionalno republikansko veće.

Član 107.

Materijalno  poslovanje

Izvori iz kojih Stranka pribavlja sredstva potrebna za obavljanje političkih aktivnosti   i za redovan rad Stranke su:

 1. javni izvori – sredstva iz budžeta Republike Srbije, budžeta jedinice teritorijalne autonomije i budžeta jedinice lokalne samouprave;
 2. privatni izvori – članarine, prilozi pravnih i fizičkih lica, prihodi od imovine Stranački legati.

Član 108.

Predsedništvo Stranke usvaja finansijski plan najkasnije do 30. decembra tekuće godine za iduću kalendarsku godinu na predlog direktora   Stranke.

Stranka vodi svoje materijalno-finansijsko poslovanje preko tekućeg računa u skladu sa zakonom.

Član 109.

Pečat

RS ima pečat kružnog oblika prečnika 44mm, u kojem je na obodu ispisano: Republikanska stranka – Republikánus párt. U sredini pečata nalazi se logotip   RS.

Član 110.

Članska karta

Članska karta simbolizuje pripadnost  Stranci.

Sadržinu i oblik članske karte utvrđuje Nacionalno republikansko   veće.

IX  OPŠTI AKTI STRANKE

Član 111.

Opšti akti Stranke

Opšti akti Strankesu:

 1. Statut;
 2. drugi opšti akti.

X  PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 112.

Izmene i dopune Statuta

Izmene  i  dopune  ovog  Statuta  vrši  Skupština na  predlog  Nacionalnog republikanskog veća.

Izuzetno,  Nacionalno  republikansko  veće  može  vršiti  izmene  i  dopune  Statuta   na predlog Predsednika, Izvršnog odbora ili Statutarne   komisije.

Pravno-tehničku redakciju Statuta obavlja  Statutarna  komisija.

Član 113.

Prestanak  rada Stranke

Odluku o prestanku rada RS donosi Skupština Stranke na predlog Nacionalnog republikanskog veća.

Odluka o prestanku rada RS je usvojena ukoliko se za nju izjasni najmanje 2/3 prisutnih delegata Skupštine RS.

U slučaju prestanka rada Stranke, celokupna imovina RS pripašće Crvenom    krstu Srbije.

Član 114.

Stupanje na snagu Statuta

Ovaj Statut stupa na snagu danom  donošenja.

Član 115.

Važenje akata

Odredbe opštih akata Stranke koje nisu u skladu sa ovim Statutom neće    se primenjivati.

Sva  opšta  akta  Stranke  moraju  se  doneti  ili  uskladiti  sa  ovim  Statutom  u roku od 6

meseci od dana stupanja na snagu ovog  Statuta.

Postojeći organi lokalne organizacije nastavljaju sa radom do donošenja  novog  Pravilnika o lokalnoj  organizaciji.

08.05.2015.

Bela Molnar, predsedavajući Skupštine

Statut možete preuzeti OVDE

 

Close